Nákupní košík 0 položek - 0 Kč

Kontakt


  • dobré ceny a originální zboží
  • vše skladem
  • expedice do 24 hod.
  • více možností doručení

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Provozovatelem internetového obchodu www.thajska-kosmetika.cz je společnost Fasay, s.r.o. se sídlem Vídeňská 68, 639 00 Brno, IČ 24177997 (dále jako prodávající). Prodávající je plátcem DPH 21 %.

Objednání zboží: Kupující odesláním objednávky potvrzuje svůj plný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující je povinen do objednávkového formuláře uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Prodávající následně zašle jako potvrzení objednávky rekapitulaci objednaného zboží s podmínkami dodání na e-mail uvedený kupujícím v objednávkovém formuláři. Základní podmínkou pro úspěšnou realizaci obchodu je aktivní využívání e-mailové schránky kupujícím a možnost kontaktovat ho telefonicky. Veškeré ceny na www.thajska-kosmetika.cz jsou uvedeny včetně DPH a obsahují případné další zákonem stanovené poplatky. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky resp. údajů v objednávce uvedených, zejm. jde-li o velmi nízkou či vyšší hodnotu objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit zejm. v případě, že kupující v minulosti objednané zboží nezaplatil či nepřevzal, neuhradil dlužnou částku, nereaguje na e-mailové výzvy prodávajícího, nelze ho kontaktovat pro nefunkční či nevyužívanou e-mailovou schránku, nedoplnil prodávajícímu požadované údaje, nebo pokud objednané zboží není dostupné či došlo ke značnému nárůstu jeho ceny. O zrušení objednávky bude kupující informován na e-mailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávkovém formuláři. Kupující je oprávněn objednávku zrušit v případě, pokud prodávající není schopen objednané zboží odeslat do 14 dnů ode dne objednávky či v ostatních případech do doby uvedené u zboží, pokud je tato lhůta delší než 14 dnů. Zrušení objednávky je možné pouze e-mailem.

Doprava a dodací podmínky: Zásilky jsou doručovány službou GLS. Místem dodání je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Nestandardní objednávky je možné vyřídit pouze po předchozí dohodě.

Objednávky na dobírku jsou expedovány zpravidla každý den okolo 11:00, pokud není smluvními stranami domluveno jinak. V případě, že prodávající nebude schopen objednávku expedovat do tří pracovních dnů, je povinen kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky Dodací lhůta je zpravidla následující pracovní den po expedici. O případných potížích s doručením objednávky prostřednictvím přepravce je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího e-mailem. Doručování objednávky se řídí výhradně Obchodními podmínkami smluvního přepravce uveřejněných na https://gls-group.eu/CZ/cs/home. Cena dopravy: 106 kč. Způsob platby: dobírkou . Při objednávce nad 1600 Kč doprava zdarma!

Převzetí objednávky: Kupující je povinen objednané zboží uhradit v plné výši a převzít. V případě znovuzaslání objednaného zboží z důvodu nemožnosti doručení způsobené kupujícím (např. z důvodu chybných či neúplných údajů v objednávkovém formuláři, nespolupráce s přepravcem apod.) je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu škody za vynaložené náklady (zejm. náklady na dopravu, balné apod.). V případě stornování objednávky před expedicí, neuhrazení platby v řádném termínu, dále i v případech nemožnosti objednávku realizovat z důvodu chybně vyplněných údajů v objednávkovém formuláři, kdy kupující po výzvě prodávajícího objednávku nedoplní ani ve lhůtě 3 dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího, se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč. V případě stornování objednávky po expedici či při nepřevzetí objednaného zboží se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč. Prodávající nebude v takovém případě uplatňovat náhradu škody ve skutečné výši (zejm. fakturace, vyskladnění, balné, expedice, náklady na dopravu, rozbalení zboží, naskladnění, vystavení dobropisu, spotřební materiál, ušlý zisk apod.), ale pouze výše uvedenou smluvní pokutu plus případnou náhradu škody za zboží, u kterého nelze odstoupit od smlouvy (viz odstavec Odstoupení od smlouvy). Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od stornování objednávky před expedicí, neuhrazení platby v řádném termínu, v případech nemožnosti objednávku realizovat z důvodu chybně vyplněných údajů v objednávkovém formuláři, kdy kupující po výzvě prodávajícího objednávku nedoplní ani ve lhůtě 3 dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího nebo v případě stornování objednávky po expedici či při nepřevzetí objednaného zboží. Znovuzaslání objednávky je možné pouze při platbě předem. Všechny neuhrazené smluvní pokuty a pohledávky, a to včetně všech nákladů s tím spojených, mohou být postoupeny k vymáhání vymahací agentuře nebo advokátní kanceláři.

Reklamace: Reklamace na poškozené, nefunkční, nedodané či chybně dodané zboží kupující uplatňuje e-mailem nejpozději následující pracovní den od převzetí objednaného zboží. V případě závozu je kupující povinen objednané zboží zkontrolovat ihned při převzetí, pozdější reklamace na poškozené, nedodané či chybně dodané zboží nelze v případě závozu uplatnit. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců nebo záruční lhůta do doby trvanlivosti zboží, pokud je doba trvanlivosti kratší než 24 měsíců. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud bylo zboží:

1) zjevně poškozeno při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je kupující povinen ihned řešit s dopravcem a zároveň neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na info@thajska-kosmetika.cz. Převzetím takto zjevně poškozeného zboží či jeho obalu a neuplatněním reklamace vůči dopravci zaniká kupujícímu nárok na uplatnění reklamace vůči prodávajícímu.

2) poškozeno neodbornou instalací nebo nevhodným zacházením či užíváním.

3) poškozeno působením přírodních živlů

4) používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

5) poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6) poškozeno obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci:

1) Kupující nejprve informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem. Každá reklamace se řeší individuálně. Kupující vždy vyčká na další instrukce prodávajícího, v žádném případě nezasílá zboží bez předchozí dohody zpět!

2) Po dohodě s prodávajícím kupující zboží zašle zpět na adresu prodávajícího: Sen Sawan s.r.o., Vídeňská 68, 639 00, Brno, nebo přímo na adresu dodavatele/výrobce/servisu, popř. je dohodnut jiný postup. Při splnění všech těchto podmínek prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji v souladu s platnými právními předpisy, nejpozději však do 30 dnů. Při nesplnění výše uvedených podmínek prodávající nezahájí reklamační řízení. V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno zpět na náklady kupujícího, kdy je kupující povinen uhradit tyto náklady předem na účet prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující, který nenakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (na IČ), má dle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy (řádně vyplněný RMA formulář) včetně dodaného zboží musí být doručeno na adresu prodávajícího nejpozději poslední den 14ti denní lhůty od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží zhotovené či upravené na přání kupujícího, na zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a na zboží, které je označeno jako výprodej, doprodej nebo je označeno zkrácenou dobou trvanlivosti.

Postup při odstoupení od smlouvy:

1) Kupující nejprve informuje prodávajícího e-mailem. Prodávající reaguje na tuto informaci kupujícího e-mailovou cestou nejpozději následující pracovní den.

2) Po předchozí e-mailové dohodě s prodávajícím zašle kupující nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení a výhradně v původním obalu zpět na adresu prodávajícího. Při splnění všech těchto podmínek prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku výhradně převodem na bankovní účet v zákonné lhůtě 30 dnů. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího, kdy je kupující povinen uhradit tyto náklady předem na účet prodávajícího.

Společnost Sen Sawan s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a právo odstoupit od přijaté objednávky. Objednávka je závazná až v okamžiku vystavení daňového dokladu. Pro aktuální nabídku zboží včetně cenových podmínek doporučujeme objednávat přes internetový velkoobchod www.thajska-kosmetika.cz (velkoobchodní registrace je nutná). Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů:

Kupující používáním internetového obchodu www.thajska-kosmetika.cz souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity výhradně pro vyřízení objednávky, vedení účetnictví a pro komunikaci s kupujícím.

Závěrečná ustanovení:

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2015. V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají ostatní ustanovení nedotčena v platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění. Veškeré materiály publikované zde či na jiných webových stránkách společnosti Sen Sawan s.r.o., jsou ze zákona chráněny autorským zákonem.

Produkty a služby, které jsou na těchto webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy třetích stran. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována jakoukoli cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv a to bez výjimky.

Upozornění: Informace na webových stránkách mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Fasay, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a/nebo jejich parametry a služby popsané na svých stránkách.